CÔNG TRƯỜNG TIẾNG ANH LÀ GÌ

Để phục vụ câu hỏi học tập giỏi giờ đồng hồ Anh nghành nghề dịch vụ tạo ra cho tất cả những người đi làm, mammasfigata.comle xin chia sẻ cỗ tự điển giờ đồng hồ anh siêng ngành thi công về tên thường gọi chức vụ các bước trong nghành nghề xây cất. Các bạn thuộc tìm hiểu thêm nhé.


Bạn đang xem: Công trường tiếng anh là gì

*

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xây Dựng Hồ Bơi Siêu Rẻ, Siêu Đẹp, Hồ Bơi Gia Đình Đẹp

People on site: Người sinh sống công trường

Heavy equipment /’hevi i’kwipmənt/: Thiết bị thi công

Plants và equipment /plɑ:nts/,/i’kwipmənt/: Xưởng với thiết bị

Owner /’ounə/: Chủ công ty, Chủ đầu tư

Contracting officer: Viên chức làm chủ hòa hợp đồng

Owner’s representative /’əʊnəs ,repri’zentətiv/: thay mặt đại diện nhà đầu tư

Contracting officer’s representative: Đại diện viên chức cai quản hòa hợp đồng

Consultant /kən’sʌltənt/: Tư vấn

Superintending Officer /ˌsuːpərɪnˈtendin ‘ɔfisə/: Nhân viên giám sát

Resident architect /’rezidənt ‘ɑ:kitekt/: Kiến trúc sư thường trú

Supervisor /’sju:pəvaizə/: giám sát

Site manager /sait ‘mæniʤə/: Trưởng công trình xây dựng

Officer in charge of safe & hygiene: Viên chức phụ trách rưới dọn dẹp vệ sinh bình yên lao rượu cồn và môi trường thiên nhiên.

Quality engineer /’kwɔliti ,enʤi’niə/: Kỹ sư bảo đảm chất lượng

Site engineer /sait ,enʤi’niə/: Kỹ sư công trường

Chief of construction group: team trưởng

Foreman /’fɔ:mən/: Cai, tổ trưởng

Structural engineer /’strʌktʃərəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư kết cấu

Construction engineer /kən’strʌkʃn ,endʤi’niə/ : Kỹ sư xây dựng

Civil engineer /’sivl ,enʤi’niə/: Kỹ sư sản xuất dân dụng

Electrical engineer /i’lektrikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư điện

Water works engineer /’wɔ:tə wə:ks ,enʤi’niə/: Kỹ sư giải pháp xử lý nước

Sanitary engineer /’sænitəri ,enʤi’niə/: Kỹ sư cấp cho nước

Mechanical engineer /mi’kænikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư cơ khí

Chemical engineer /’kemikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư hóa

Soil engineer /sɔil ,enʤi’niə/: Kỹ sư địa chất

Surveyor /sə:’veiə/: Trắc đạt viên, khảo sát viên

Quantity surveyor /’kwɔntiti sə:’veiə/: Dự toán thù viên

Draftsman = Draughtsman (US) /ˈdrɑːftsmən/: Hoạ viên /fan phân phát thảo

Craftsman /’krɑ:ftsmən/: Nghệ nhân

Storekeeper /’stɔ:,ki:pə/: Thủ kho

Guard /gɑ:d/= watchman: Bảo vệ

Worker /’wə:kə/: Công nhân

Mate /meit/: Thợ phụ

Apprentice /ə’prentis/: Người học tập câu hỏi

Laborer: Lao động phổ thông

Skilled workman: Thợ lành nghề

Mason /’meisn/ = Bricklayer /’brik,leiə/ : Thợ hồ

Plasterer /’plɑ:stərə/: Thợ hồ ( thợ trát )

Carpenter /’kɑ:pintə/:Thợ mộc sàn công ty, coffa

Joiner /’ʤɔinə/: Thợ mộc bàn và ghế, trang trí nội thất

Electrician /ilek’triʃn/: Thợ điện

Plumber /’plʌmə/: Thợ ống nước

Steel-fixer: Thợ sắt ( cốt thép )

Welder /weld/: Thợ hàn

Scafthư mục /’skæfəld/: Thợ giàn giáo

Contractor /kən’træktə/: Nhà thầu

Main contractor: Nhà thầu chính

Sub-contractor: Nhà thầu phụ


*

Khóa học tiếng Anh giành riêng cho công ty cai quản – VIP.. 1:1

mammasfigata.comle là tổ chức triển khai nâng cao giảng dạy giờ Anh cho tất cả những người đi làm duy...