Flying colours là gì

Popular American Idioms # 64Thành ngữ Mỹ phổ cập, bài xích số 64WITH FLYING COLORS / CRY OVER SPILLED MILK


*

*

ính chào quí vị thính trả. Xin mời khách hàng quan sát và theo dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài bác số 64 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, vì chưng Hằng Tâm với Christopher Cruise prúc trách rưới.

Bạn đang xem: Flying colours là gì

The two idioms we’re learning today are WITH FLYING COLORS and CRY OVER SPILLED MILK.

Trong bài học kinh nghiệm từ bây giờ, hai thành ngữ ta học tập là WITH FLYING COLORS với CRY OVER SPILLED MILK.

It’s the over of the school year. All students work hard, they study day & night khổng lồ pass exams either to lớn be promoted lớn a higher cấp độ or graduate from their school. They know they need a good foundation for the next phase of their life.

Đã cho đến khi kết thúc niên học tập. Học sinh, sinch viên học tập cần cù, chúng ta học tập sớm hôm nhằm thi đậu, lên lớp cao hơn nữa, hoặc xuất sắc nghiệp trường học tập của mình. Họ biết là họ cần phải có căn bản để sửa soạn mang đến bước tới trong cuộc đời.

MIKE: Mai Lan, my friover Bill is so depressed these days. That’s unusual, he’s normally not this type.Mai Lan, các bạn của tớ, anh Bill, đã xuống niềm tin lắm. Thực là bất thường. Thường lúc anh ta không phải là tín đồ những điều đó.

MAI LAN: He’s usually quite upbeat, happy & energetic. Do you know what happened khổng lồ him?Anh là bạn luôn luôn luôn luôn nhiệt huyết, niềm phần khởi, đầy tích điện. Anh gồm biết tất cả câu hỏi gì xẩy ra cho anh ấy không?

MIKE: Well. He failed a math kiểm tra, not a quiz, but a semester exam, a major part of his grade-point average.Ồ. Anh ta thi rớt một bài xích tân oán, chưa hẳn thi thường nhưng là thi cá nguyệt, một phần điểm mập khi tính điểm trung bình cuối niên khóa.

MAI LAN: I can’t imagine Bill failing a major exam. He’s always ahead of his class.Tôi tất yêu tưởng tượng Bill thi rớt một bài bác thi đặc biệt. Anh ta luôn luôn xuất sắc trong lớp.

MIKE: Bill’s smart. He failed the chạy thử because he didn’t read the questions carefully và his answers were not lớn the point.

Bill sáng dạ. Anh làm hỏng bài thi vày không phát âm kỹ câu hỏi đề xuất hầu như câu trả lời của anh sai trái đề.MAI LAN: That’s regrettable. Does he have sầu another chance?Thực là không mong muốn. Anh có cơ hội như thế nào không giống không?

MIKE: Not for this time. But there’s always one for the future.Lần này thì không. Nhưng luôn luôn luôn luôn còn thời gian khác sau đây.

MAI LAN: So what can you bởi vì to lớn cheer hlặng up? What’s past is past. It doesn’t help lớn be depressed. Don’t you agree?Vậy anh làm thế nào để giúp anh ta lên tinch thần? Cái gì đã qua là vẫn qua. Buồn cũng không ích gì. Anh đồng ý không?

MIKE: I agree that being depressed doesn’t help. But Bill needs some time to lớn get over his disappointment. He’s disappointed with himself. I told hyên to stop crying over spilled milk.

Xem thêm: Trạch Tuổi Là Gì? Cách Tính Trạch Làm Nhà Cách Tính Trạch Tuổi Làm Nhà Là Gì

Tôi đồng ý là ko hữu ích gì. Nhưng Bill bắt buộc một thời gian để gắng chiến hạ được sự bế tắc của anh ý. Anh bế tắc với chủ yếu anh. Tôi sẽ bảo anh "stop crying over spilled milk".

MAI LAN: What vị you mean?Anh bao gồm ý nói gì?

MIKE: To cry over spilled milk means to lớn be unhappy about what cannot be undone. Cry C-R-Y over O-V-E-R spilled S-P-I-L-L-E-D milk M-I-L-K.To cry over spilled milk Có nghĩa là bi đát lòng vì một Việc vẫn xẩy ra mà không biến hóa được nữa. Việc vẫn rồi. Cry C-R-Y over O-V-E-R spilledS-P-I-L-L-E-D milk M-I-L-K.

MAI LAN: When the milk is spilled, you cannot get it baông xã, right?khi sữa đổ xuống rồi, ko mang lại được, nên ko ?

MIKE: Exactly. He can’t change the situation. What he can do is khổng lồ study seriously & be prepared for the next.Thế kia. Anh ta cần thiết đổi thay vấn đề này. Việc anh làm được là học tập nghiêm chỉnh với sẵn sàng chuẩn bị đến kỳ thi cho tới.

MAI LAN: Mike, this situation reminds me of what happened to lớn me myself many years ago. One day, I bought a very expensive sầu piece of silk và tried to lớn make a dress.Mike. chuyện này làm cho tôi suy nghĩ cho một chuyện xẩy ra cho chính tôi những năm ngoái đây. Một hôm tôi mua một khúc lụa rất đắt với nuốm may một chiếc áo.MIKE: I can guess the rest of the story. You cut it wrongly và ruined the entire piece, right?Tôi đoán thù được mẩu chuyện sót lại rồi. Cô cắt không nên với hư hết miếng lụa, buộc phải không?

MAI LAN: So right, Mike. I was so sad, my mother told me not to lớn cry over spilled milk and start saving to try again. She was right.Đúng quá, Mike. Tôi bi ai lắm. Má tôi bảo tôi đừng có cry over spilled milk. Cthị trấn sẽ rồi, bắt đầu nhằm dành riêng tiền cùng làm cho lại.

MIKE: Just lượt thích you, Bill will get out of this depression soon. He’ll be OK, he’ll get bachồng on traông xã.Cũng nhỏng cô, Bill đã thoát ra khỏi cơn xuống ý thức cùng quay trở về nhỏng xưa.

MAI LAN: I agree. Bill is a go-getter, he won’t give sầu up. He won’t repeat the same mistake.Tôi đồng ý. Bill là ngườn năng nổ đạt mục tiêu. Anh sẽ không còn đầu hàng, ko làm cho lỗi như vậy nữa.

MIKE: I’m sure he’ll be careful the next time he takes a kiểm tra. He’ll pass with flying colors.Tôi chắc chắn là lần thi sau Bill đã cẩn trọng. Anh đang thi đỗ “with flyingcolors”.

MAI LAN: What did you say? With flying colors?Anh nói gì vậy anh? With flying colors?

MIKE: That’s right. With flying F-L-Y-I-N-G colors C-O-L-O-R-S. He’ll pass with flying colors means he’ll pass easily, excellently.Đúng đó. With flying F-L-Y-I-N-G colors C-O-L-O-R-S. Anh ta đang thi đỗ “with flying colors” tức là đỗ thuận tiện, xuất dung nhan.

MAI LAN: I’m sure he will. Let’s hope by now he has stopped crying over spilled milk và is prepared lớn pass the next thử nghiệm with flying colors.Tôi đân oán vững chắc anh ta đang như vậy. Hy vọng bây giờ anh sẽ quên cthị trấn sẽ rồi cùng sẵn sàng chuẩn bị thi đậu kỳ cho tới dễ ợt, xuất dung nhan.

MIKE: Mai Lan, you know what, if you sign up for a beauty conchạy thử, you will qualify with flying colors.Mai Lan, cô biết không, giả dụ cô ghi danh dự cuộc thi vẻ đẹp thì cô xứng đáng một biện pháp xuất sắc.

Xem thêm: Những Địa Chỉ Mua Đồng Hồ Hamilton Ở Đâu, Nên Mua Đồng Hồ Hamilton Ở Đâu

MAI LAN: Oh, Mike. Stop joking.Ồ, Mike. Đừng bao gồm nói giỡn!

Hôm nay bọn họ vừa học tập nhì thành ngữ : WITH FLYING COLORS nghĩa là THÀNH CÔNG DỄ DÀNG, XUẤT SẮC với CRY OVER PILLED MILK tức là THAN PHIỀN MỘT CHUYỆN ĐÃ QUA KHÔNG SỬA ĐƯỢC. Hằng Tâm và Christopher Cruise xin hứa hẹn chạm chán lại quí vị trong bài học kinh nghiệm cho tới.


Chuyên mục: Kiến thức