Grinding Machine Là Gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use tự mammasfigata.com.Học các từ bạn cần tiếp xúc một phương pháp tự tín.


Bạn đang xem: Grinding machine là gì

a long, thin roll (= a loaf of bread for one person) filled with meat or cheese, & often lettuce, tomatoes, etc.:
They may be good millers, turners or grinders, but they are seldom personnel managers or company secretaries.
I think that in the silica industries we get for workmen employed in granite quarries 5.7 & 15.2 for grinders.
They have sầu left the monkeys to lớn try to lớn defend the indefensible while the organ grinders are safely abed.
The scheme needs to lớn be expanded and ought to lớn include pulmonary diseases, which affect grinders intensely.
They also supplied a các mục of some 100 machine tools, mainly capstans & other lathes, grinders and milling machines, which they would no longer need.
Các cách nhìn của những ví dụ không biểu hiện ý kiến của các chỉnh sửa viên mammasfigata.com mammasfigata.com hoặc của mammasfigata.com University Press giỏi của các công ty trao giấy phép.
*

If a country has a không tính tiền press, its newspapers, magazines, & television and radio stations are able khổng lồ express any opinions they want, even if these criticize the government & other organizations.

Về bài toán này

Xem thêm: 21 Sự Thật Về Quá Trình Thụ Tinh Là Gì, Quy Trình Thụ Tinh Trong Ống Nghiệm (Ivf)

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn mammasfigata.com English mammasfigata.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message