Hệ thống thông tin làm gì

Hế lô a ji nô mxe hơi anh em!!! Bài này bản thân vẫn note về 1 giữa những ngành học chắc rằng được google nhiều độc nhất trong những năm trở về đây: Hệ thống báo cáo quản lí lý, giỏi còn được gọi là MIS