Hướng Dẫn Viết Hóa Đơn Theo Bảng Kê

*
Để phục vụ mục đích của doanh nghiệp khi xuất hóa đơn trong trường hợp xuất hóa đơn hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng trên hóa đơn. Kế toán lựa chọn hình thức lập hóa đơn kèm bảng kê. Vậy cách viết hóa đơn kèm bảng kê như thế nào. Bài viết dưới đây mammasfigata.com xin Hướng dẫn cách viết hóa đơn kèm bảng kê chi tiết


*

Hướng dẫn cách lập hóa đơn GTGT kèm bảng kê chi tiết


Được quy định tại Khoản 2 điều 19 TT39/2014/TT-BTC có hướng dẫn như sau:

Người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hoá, dịch vụ đã bán kèm theo hoá đơn.

Bạn đang xem: Hướng dẫn viết hóa đơn theo bảng kê

a) Nội dung ghi trên hóa đơn

Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số…, ngày…, tháng…. năm…”. Mục “tên hàng” trên hóa đơn chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng.

Các tiêu thức khác ghi trên hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này thông 39/2014/TT-BCT

b) Nội dung trên bảng kê

Bảng kê do người bán hàng tự thiết kế phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa nhưng phải đảm bảo các nội dung chính như sau:

+ Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã số thuế

+ Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền. Trường hợp người bán hàng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng”, “tiền thuế giá trị gia tăng”. Tổng cộng tiền thanh toán (chưa có thuế giá trị gia tăng) đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

CHÚ Ý:

Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số… Ngày… tháng…. năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hoá đơn.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Phần Mềm Edraw Max 10, Download Edraw Max 10

Trường hợp bảng kê có hơn một (01) trang thì các bảng kê phải được đánh số trang liên tục và phải đóng dấu giáp lai. Trên bảng kê cuối cùng phải có đầy đủ chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hoá đơn.

Số bảng kê phát hành phù hợp với số liên hóa đơn. Bảng kê được lưu giữ cùng với hóa đơn để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

Người bán hàng và người mua hàng thực hiện quản lý và lưu giữ bảng kê kèm theo hóa đơn theo quy định.”

KẾT LUẬN:

Khi bán hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của 1 hóa đơn, kế toán có thể lập hóa đơn kèm bảng kê.

Thực tế có nhiều trường hợp kế toán lập chưa đúng như trên hóa đơn chỉ ghi “Kèm bảng kê” hoặc trên bảng kê không khi kèm hóa đơn số…, hay không thể hiện thuế suất, tiền thuế trên bảng kê…