Prepared là gì

Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ mammasfigata.com.Học những tự bạn phải giao tiếp một giải pháp đầy niềm tin.
Bạn đang xem: Prepared là gì

The attentiveness of the nurse & the nourishment she prepares is for the sake of a siông xã person, a patient.
Nonetheless, it appears that moral orthodoxy, as defined by what the public is prepared to accept, is on the side of the animal experimentalists.
Instead, let us redouble our efforts và be prepared to sail this new, complex, perverse, destructive, fascinating, cherished river whose name is still pediatric cardiology!
The stems were prepared as described above sầu, & infested with prey as for the mixed prey density treatment (iv) previously described.
The miners were prepared lớn resort, if not khổng lồ violence, then to acts of civil disobedience & incursions onto contested l&.
Unless the architectural profession và schools of architecture are prepared lớn look outwards, our standing in research could slip ever lower.
The landlord once suggested that a relative sầu of his would be prepared khổng lồ swap property with the tenants.
Farmers were prepared khổng lồ accept some late blight in tubers if other characteristics were favourable.
Các cách nhìn của những ví dụ ko biểu thị ý kiến của những chỉnh sửa viên mammasfigata.com mammasfigata.com hoặc của mammasfigata.com University Press tuyệt của những công ty cấp giấy phép.


Xem thêm: " Vô Đối Là Gì ? Vô Đối Là Gì Vậy Mọi Người

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp chuột Các phầm mềm kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn mammasfigata.com English mammasfigata.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Công Văn Đề Nghị Mua Máy Tính, Vật Tư Văn Phòng, Đề Nghị Mua Máy Vi Tính

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Kiến thức